DH/H/L/DL/5M/XH/XXH K.M.BELT لیست قیمت مورد استفاده برای :

 تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه

مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال
270 DH – K.M.BELT 20 4.201.075 800 DH – K.M.BELT 25 12.037.650 450H – K.M.BELT 25 2.141.900
270 DH – K.M.BELT 50 8.402.150 800 DH – K.M.BELT 50 24.577.100 450H – K.M.BELT 50 4.283.800
300 DH – K.M.BELT 25 4.639.925 850DH – K.M.BELT 25 12.788.550 480H – K.M.BELT 25 2.284.700
300 DH – K.M.BELT 50 9.279.850 850 DH – K.M.BELT 50 25.577.100 480H – K.M.BELT 50 4.569.400
330 DH – K.M.BELT 25 4.699.950 900 DH – K.M.BELT 25 13.460.600 510H – K.M.BELT 25 2.379.900
330 DH – K.M.BELT 50 9.399.900 900 DH – K.M.BELT 50 26.921.200 510H – K.M.BELT 50 4.759.800
360 DH – K.M.BELT 25 5.120.050 1000 DH – K.M.BELT 25 14.737.050 540H – K.M.BELT 25 2.617.850
360 DH – K.M.BELT 50 10.240.100 1000 DH – K.M.BELT 50 29.474.100 540H – K.M.BELT 50 5.235.700
390 DH – K.M.BELT 25 5.513.900 1100 DH – K.M.BELT 25 16.245.575 570H – K.M.BELT 25 2.760.650
390 DH – K.M.BELT 50 11.027.800 1100 DH – K.M.BELT 50 32.491.150 570H – K.M.BELT 50 5.521.300
420 DH – K.M.BELT 25 5.960.250 1250 DH – K.M.BELT 25 17.115.850 600H – K.M.BELT 25 2.927.275
420 DH – K.M.BELT 50 11.920.500 1250 DH – K.M.BELT 50 34.231.700 600H – K.M.BELT 50 5.854.550
450 DH – K.M.BELT 25 6.406.625 1400 DH – K.M.BELT 25 18.348.800 660H – K.M.BELT 25 3.236.650
450 DH – K.M.BELT 50 12.813.250 1400 DH – K.M.BELT 50 36.697.600 660H – K.M.BELT 50 6.473.300
480 DH – K.M.BELT 25 6.826.750 240 H – K.M.BELT 25 1.308.950 700H – K.M.BELT 25 3.450.850
480 DH – K.M.BELT 50 13.653.500 240 H – K.M.BELT 50 2.617.900 700H – K.M.BELT 50 6.901.700
510 DH – K.M.BELT 25 7.246.825 270 H – K.M.BELT 25 1.404.125 750H – K.M.BELT 25 3.926.800
510 DH – K.M.BELT 50 14.493.650 270 H – K.M.BELT 50 2.808.250 750H – K.M.BELT 50 7.853.600
540 DH – K.M.BELT 25 7.693.200 300 H – K.M.BELT 25 1.546.900 800H – K.M.BELT 25 3.855.425
540 DH – K.M.BELT 50 15.386.400 300 H – K.M.BELT 50 3.093.800 800H – K.M.BELT 50 7.710.850
600 DH – K.M.BELT 25 9.035.500 330 H – K.M.BELT 25 1.618.325 850H – K.M.BELT 25 3.998.225
600 DH – K.M.BELT 50 18.071.000 330 H – K.M.BELT 50 3.236.650 850H – K.M.BELT 50 7.996.450
660 DH – K.M.BELT 25 9.924.950 360 H – K.M.BELT 25 1.713.525 900H – K.M.BELT 25 4.117.200
660 DH – K.M.BELT 50 19.849.900 360 H – K.M.BELT 50 3.427.050 900H – K.M.BELT 50 8.234.400
700 DH – K.M.BELT 25 10.564.757 390 H – K.M.BELT 25 1.832.525 1000H – K.M.BELT 25 4.426.575
700 DH – K.M.BELT 50 21.129.150 390 H – K.M.BELT 50 3.665.050 1000H – K.M.BELT 50 8.853.150
750 DH – K.M.BELT 25 11.259.675 420 H – K.M.BELT 25 2.022.900 1050H – K.M.BELT 25 4.902.550
750 DH – K.M.BELT 50 22.519.350 420 H – K.M.BELT 50 4.045.800 1050H – K.M.BELT 50 9.805.100

DH/H/L/DL/5M/XH/XXH K.M.BELT

مورد استفاده برای تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه

مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال
1100H – K.M.BELT 25 5.164.325 345L- K.M.BELT 20 1.402.260 367DL- K.M.BELT 20 4.175.000
1100H – K.M.BELT 50 10.328.650 345L- K.M.BELT  25 1.752.825 367DL- K.M.BELT 25 5.218.750
1150H – K.M.BELT  25 5.402.325 367L- K.M.BELT  20 1.493.320 390 DL- K.M.BELT  20 4.609.040
1150H – K.M.BELT 50 10.804.650 367L- K.M.BELT  25 1.866.650 390 DL- K.M.BELT  25 5.761.300
1200H – K.M.BELT 25 5.994.900 390L- K.M.BELT  20 1.584.360 420DL- K.M.BELT  20 4.650.380
1200H – K.M.BELT 50 11.989.800 390L- K.M.BELT  25 1.980.450 420DL- K.M.BELT  25 5.812.975
1250H – K.M.BELT  25 5.473.750 420L- K.M.BELT  20 1.602.580 450DL- K.M.BELT  20 4.960.400
1250 H -K.M.BELT 50 10.947.500 420L- K.M.BELT  25 2.003.225 450DL- K.M.BELT 25 6.200.500
1400H – K.M.BELT  25 6.425.700 450L- K.M.BELT  20 1.730.080 480DL- K.M.BELT 20 5.311.760
1400H – K.M.BELT  50 12.851.400 450L- K.M.BELT  25 2.162.600 480DL- K.M.BELT 25 6.639.700
1700H – K.M.BELT  25 8.163.000 480L- K.M.BELT 20 1.821.120 510DL- K.M.BELT 20 5.642.480
1700H – K.M.BELT  50 16.326.000 480L- K.M.BELT 25 2.276.400 510DL- K.M.BELT 25 7.053.100
1700DH-K.M.BELT  25 22.518.975 510L- K.M.BELT  20 2.003.240 660DL- K.M.BELT  20 6.737.880
1700DH-K.M.BELT  50 45.037.950 510L- K.M.BELT  25 2.504.050 660DL- K.M.BELT  25 8.422.350
187L- K.M.BELT  20 819.501 540L- K.M.BELT 20 2.185.360 225-5M-K.M.BELT 20 503.001
187L- K.M.BELT  25 1.024.375 540L- K.M.BELT 25 2.731.700 225-5M-K.M.BELT 25 629.375
210L- K.M.BELT  20 855.941 600L- K.M.BELT  20 2.549.580 240-5M-K.M.BELT 20 511.361
210L- K.M.BELT  25 1.069.925 600L- K.M.BELT  25 3.186.975 240-5M-K.M.BELT 25 639.201
240L- K.M.BELT  20 983.401 660L- K.M.BELT  20 2.731.680 255-5M-K.M.BELT 20 550.535
240L- K.M.BELT  25 1.229.250 660L- K.M.BELT  25 3.414.600 255-5M-K.M.BELT 25 688.375
255L- K.M.BELT  20 1.038.040 240DL- K.M.BELT  20 2.790.220 270-5M-K.M.BELT 20 582.181
255L- K.M.BELT  25 1.297.550 240DL- K.M.BELT  25 3.487.775 270-5M-K.M.BELT 25 727.725
270L – K.M.BELT 20 1.092.660 270DL- K.M.BELT  20 3.182.920 300-5M-K.M.BELT 20 645.121
 270L – K.M.BELT 25 1.365.825 270DL- K.M.BELT  25 3.978.650 300-5M-K.M.BELT 25 806.401
285L- K.M.BELT 20 1.165.540 300DL- K.M.BELT  20 3.451.620 330-5M-K.M.BELT 20 739.521
285L- K.M.BELT 25 1.456.925 300DL- K.M.BELT  25 4.314.525 330-5M-K.M.BELT 25 924.401
300L- K.M.BELT  20 1.220.160 345DL- K.M.BELT  20 4.133.660 390-5M-K.M.BELT 20 881.121
300L- K.M.BELT 25 1.525.200 345DL- K.M.BELT  25 5.167.075 390-5M-K.M.BELT 25 1.101.400

DH/H/L/DL/5M/XH/XXH K.M.BELT

مورد استفاده برای تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

400-5M- K.M.BELT

20 896.860 635-5M- K.M.BELT 20 1.337.420 507-XH- K.M.BELT  50

11.614.750

400-5M-K.M.BELT

25 1.121.075 635-5M- K.M.BELT 25 1.671.775 507-XH- K.M.BELT  75

17.422.125

420-5M- K.M.BELT

20 912.600 670-5M- K.M.BELT 20 1.400.360 630-XH- K.M.BELT  50

14.333.000

420-5M- K.M.BELT

25 1.140.750 670-5M- K.M.BELT 25 1.750.450 630-XH- K.M.BELT  75

21.499.500

450-5M- K.M.BELT

20 959.800 700-5M- K.M.BELT 20 1.479.060 700-XH- K.M.BELT  50

16.310.050

450-5M- K.M.BELT

25 1.199.750 700-5M- K.M.BELT 25 1.848.825 700-XH- K.M.BELT  75

24.465.075

465-5M- K.M.BELT

20 1.007.000 720-5M- K.M.BELT 20 1.494.800 770-XH- K.M.BELT  50

17.545.650

465-5M- K.M.BELT

25 1.258.750 720-5M- K.M.BELT 25 1.868.500 770-XH- K.M.BELT  75

26.318.475

500-5M- K.M.BELT

20 1.069.940 740-5M- K.M.BELT 20 1.526.260 840-XH- K.M.BELT  50

18.781.200

500-5M- K.M.BELT

25 1.337.425 740-5M- K.M.BELT 25 1.907.825 840-XH- K.M.BELT  75

28.171.800

525-5M- K.M.BELT

20 1.101.400 750-5M- K.M.BELT 20 1.636.400 1120 -XH- K.M.BELT  50

23.723.700

525-5M- K.M.BELT

25 1.376.750 750-5M- K.M.BELT 25 2.045.500 1120-XH- K.M.BELT  75

35.585.550

530-5M- K.M.BELT

20 1.101.400 800-5M- K.M.BELT 20 1.762.280 1260-XH- K.M.BELT  50

26.689.150

530-5M- K.M.BELT

25 1.376.750 800-5M- K.M.BELT 25 2.202.850 1260-XH- K.M.BELT  75

40.033.725

535-5M- K.M.BELT

20 1.101.400 850-5M- K.M.BELT 20 1.840.960 1400-XH- K.M.BELT  50

29.654.600

535-5M- K.M.BELT

25 1.376.750 850-5M- K.M.BELT 25 2.301.200 1400-XH- K.M.BELT  75

44.481.900

560-5M- K.M.BELT

20 1.132.880 900-5M- K.M.BELT 20 1.888.160 800-XXH- K.M.BELT  50

36.726.100

560-5M- K.M.BELT

25 1.416.100 900-5M- K.M.BELT 25 2.360.200 800-XXH- K.M.BELT  100

73.452.200

600-5M- K.M.BELT

20 1.243.020 1050-5MK.M.BELT 20 2.202.840 900-XXH- K.M.BELT  50

41.316.850

600-5M- K.M.BELT

25 1.553.775 1050-5MK.M.BELT 25 2.753.550 900-XXH- K.M.BELT  100

82.633.700

615-5M-K.M.BELT

20 1.274.480 1200-5M-K.M.BELT 20 2.486.060 1000-XXH-K.M.BELT  50

45.907.600

615-5M- K.M.BELT

25 1.593.100 1200-5M-K.M.BELT 25 3.107.575 1000-XXH- K.M.BELT  100

91.815.200

620-5M- K.M.BELT

20 1.290.220 1270-5M-K.M.BELT 20 2.674.880 1200-XXH- K.M.BELT  50

52.465.850

620-5M- K.M.BELT

25 1.612.775 1270-5M-K.M.BELT 25 3.343.600 1200-XXH- K.M.BELT  100

104.931.700

625-5M- K.M.BELT

20 1.305.960 1420-5M-K.M.BELT 20 2.989.560 1400-XXH- K.M.BELT  50

61.408.850

625-5M- K.M.BELT

25 1.632.450 1420-5M-K.M.BELT 25 3.736.950 1400-XXH- K.M.BELT  100

122.817.700

630-5M- K.M.BELT

20 1.321.680 1500-5M-K.M.BELT 20 3.146.900 1800-XXH- K.M.BELT  50

78.698.750

630-5M- K.M.BELT

25

1.652.100

1500-5M-K.M.BELT

25

3.933.625

1800-XXH- K.M.BELT 

100

157.397.500