XL/MXL/2M/3M/DT10/8M/DXL/14M K.M.BELT-MULLERBELT

XL/MXL/2M/3M/DT10/8M/DXL/14M K.M.BELT-MULLERBELT

XL/MXL/2M/3M/DT10/8M/DXL/14M  K.M.BELT-MULLERBELT لیست قیمت مورد مصرف برای :

 چرخ خیاطی.نساجی.پرینتر.گونی بافی .درب برقی.ریسندگی و بافندگی .کارخانجات تولید شیشه . چوب و کاغذ. کاشی و سرامیک .نیروگاه پتروشیمی.نیروگاه برق

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال

60 XL- K.M.BELT  

10 160.990 680 MXL- K.M.BELT  6 244.800 165-3M- K.M.BELT 10

220.000

90 XL- K.M.BELT 

10 252.980 680 MXL- K.M.BELT  8 326.400 171-3M- K.M.BELT 6

134.232

100 XL- K.M.BELT 

10 239.050 680 MXL- K.M.BELT  10 408.000 171-3M- K.M.BELT 8

178.976

120 XL- K.M.BELT 

10 264.480 800 MXL- K.M.BELT    6 289.578 171-3M- K.M.BELT 10

223.720

130 XL- K.M.BELT 

10 294.990 800 MXL- K.M.BELT  8 386.104 174-3M- K.M.BELT 6

134.232

132 XL- K.M.BELT 

10 294.990 800 MXL- K.M.BELT  10 482.630 174-3M- K.M.BELT 8

178.976

140 XL- K.M.BELT 

10 315.330 840 MXL- K.M.BELT    6 304.506 174-3M- K.M.BELT 10

223.720

160 XL- K.M.BELT 

10 335.690 840 MXL- K.M.BELT    8 406.008 225-3M- K.M.BELT 6

193.296

170 XL- K.M.BELT 

10 366.210 840 MXL- K.M.BELT    10 507.510 225-3M- K.M.BELT 8

257.728

180 XL- K.M.BELT 

10 386.550 1280 MXL-K.M.BELT 6 459.738 225-3M- K.M.BELT 10

322.160

190 XL- K.M.BELT 

10 406.890 1280 MXL-K.M.BELT 8 612.984 255-3M- K.M.BELT 6

250.566

200 XL- K.M.BELT 

10 447.590 1280 MXL-K.M.BELT 10 766.230 255-3M- K.M.BELT 8

334.088

210 XL- K.M.BELT 

10 457.750 1600 MXL-K.M.BELT 6 537.366 255-3M- K.M.BELT 10

417.610

220 XL- K.M.BELT 

10 478.100 1600 MXL-K.M.BELT 8 716.488 270-3M- K.M.BELT 6

268.464

230 XL- K.M.BELT 

10 498.450 1600 MXL-K.M.BELT 10 895.610 270-3M- K.M.BELT 8

357.952

230 XL- K.M.BELT 

20 996.900 130-2M- K.M.BELT  6 228.096 270-3M- K.M.BELT 10

447.440

240 XL- K.M.BELT 

10 528.960 130-2M- K.M.BELT   10 380.160 291-3MK.M.BELT 6

277.416

240 XL- K.M.BELT 

20 1.057.920 214-2M- K.M.BELT   6 684.288 291-3M- K.M.BELT 8

369.888

250 XL- K.M.BELT 

10 549.300 214-2M- K.M.BELT   10 1.140.480 291-3M- K.M.BELT 10

462.360

250 XL- K.M.BELT 

20 1.098.600 153-2.888MK.M.BELT  8 349.744 300-3M- K.M.BELT 10

389.962

260 XL- K.M.BELT 

10 569.650 150-3M- K.M.BELT 6 153.924 309-3M- K.M.BELT 10

401.420

260 XL- K.M.BELT 

20 1.139.300 150-3M- K.M.BELT 8 208.808 318-3M- K.M.BELT 10

413.230

270 XL- K.M.BELT 

10 600.160 150-3M- K.M.BELT 10 256.540 330-3M- K.M.BELT 10

425.040

270 XL- K.M.BELT 

20 1.200.320 159-3M- K.M.BELT 6 156.606 390-3M- K.M.BELT 10

495.880

300 XL- K.M.BELT 

10 661.200 159-3M- K.M.BELT 8 208.808 420-3M- K.M.BELT 10

507.680

300 XL- K.M.BELT 

20 1.322.400 159-3M- K.M.BELT 10 261.010 480-3M- K.M.BELT 10

566.710

330 XL- K.M.BELT 

10 681.110 165-3M- K.M.BELT 6 132.000 501-3M- K.M.BELT 10

426.520

330 XL- K.M.BELT  20 1.362.220 165-3M- K.M.BELT 8 176.000 507-3M- K.M.BELT 10

426.520

XL/MXL/2M/3M/DT10/8M/DXL/14M  K.M.BELT-MULLERBELT

چرخ خیاطی.نساجی.پرینتر.گونی بافی .درب برقی.ریسندگی و بافندگی .کارخانجات تولید شیشه . چوب و کاغذ. کاشی و سرامیک .نیروگاه پتروشیمی.نیروگاه برق

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال

3M- K.M.BELT -510

10 434.880 600-8M- K.M.BELT   20 1.314.820 960-8M- K.M.BELT    30

2.905.050

 -5373M- K.M.BELT

10 664.120 600-8M- K.M.BELT    30 1.972.230 960-8M- K.M.BELT    50

4.841.750

-5643M- K.M.BELT

10 701.020 600-8M- K.M.BELT    50 3.287.050 1000-8M- K.M.BELT  25

2.487.500

5973M-K.M.BELT

10 762.500 632-8M- K.M.BELT   20 1.368.120 1000-8M- K.M.BELT   30

2.985.000

6003M- K.M.BELT

10 762.500 632-8M- K.M.BELT    30 2.052.180 1000-8M- K.M.BELT   50

4.975.000

260 DXL- K.M.BELT 

10 2.639.800 632-8M- K.M.BELT   50 3.420.300 1040-8M- K.M.BELT   25

2.642.975

260 DXL- K.M.BELT 

20 5.279.600 680-8M- K.M.BELT   20 1.492.500 1040-8M- K.M.BELT   30

3.171.570

280 DXL- K.M.BELT

10 2.823.310 680-8M- K.M.BELT    30 2.238.750 1040-8M- K.M.BELT    50

5.285.950

280 DXL- K.M.BELT

20 5.646.620 680-8M- K.M.BELT    50 3.731.250 1120-8M- K.M.BELT   25

3.109.400

S4.5M504K.M.BELT

10 750.570 712-8M- K.M.BELT   20 1.700.400 1120-8M- K.M.BELT    30

3.731.280

S4.5M504K.M.BELT

25 1.501.140 712-8M- K.M.BELT    30 2.550.600 1120-8M- K.M.BELT    50

6.218.800

S4.5M333K.M.BELT

8 422.192 712-8M- K.M.BELT    50 4.251.000 1200-8M- K.M.BELT   25

3.375.900

S4.5M369K.M.BELT

8 469.104 720-8M- K.M.BELT   20 1.563.560 1200-8M- K.M.BELT    30

4.051.080

S4.5M396K.M.BELT

8 506.640 720-8M- K.M.BELT    30 2.345.340 1200-8M- K.M.BELT    50

6.751.800

S4.5M653K.M.BELT

8 769.328 720-8M- K.M.BELT    50 3.908.900 1256-8M- K.M.BELT   25

3.957.800

S4.5M801K.M.BELT

8 938.216 760-8M- K.M.BELT   20 1.798.100 1256-8M- K.M.BELT    30

4.749.360

1390DT10MULLERBELT

50 58.630.050 760-8M- K.M.BELT    30 2.697.150 1256-8M- K.M.BELT    50

7.915.600

1610DT10MULLERBELT

50 72.031.150 760-8M- K.M.BELT     50 4.495.250 1280-8M- K.M.BELT   25

3.620.200

1390DT10MULLERBELT

50 73.706.300 800-8M- K.M.BELT   20 1.670.160 1280-8M- K.M.BELT    30

4.344.240

480-8M- K.M.BELT

20 1.137.160 800-8M- K.M.BELT   30 2.505.240 1280-8M- K.M.BELT    50

7.240.400

480-8M- K.M.BELT

30 1.705.740 800-8M- K.M.BELT     50 4.175.400 1360-8M- K.M.BELT   25

3.842.300

480-8M- K.M.BELT

50 2.842.900 880-8M- K.M.BELT   20 1.741.240 1360-8M- K.M.BELT    30

4.610.760

536-8M- K.M.BELT  

20 1.309.500 880-8M- K.M.BELT    30 2.611.860 1360-8M- K.M.BELT    50

7.684.600

536-8M- K.M.BELT  

30 1.964.250 880-8M- K.M.BELT    50 4.353.100 1440-8M- K.M.BELT   25

4.064.400

536-8M- K.M.BELT  

50 3.273.750 920-8M- K.M.BELT   25 2.265.425 1440-8M- K.M.BELT    30

4.877.280

560-8M- K.M.BELT  

20 1.279.300 920-8M- K.M.BELT    30 2.718.510 1440-8M- K.M.BELT    50

8.128.800

560-8M- K.M.BELT   

30 1.918.950 920-8M- K.M.BELT    50 4.530.850 1520-8M- K.M.BELT   25

4.219.875

560-8M- K.M.BELT   

50

3.198.250

960-8M- K.M.BELT  

25

2.420.875

1520-8M- K.M.BELT   

30

5.063.850

XL/MXL/2M/3M/DT10/8M/DXL/14M  K.M.BELT-MULLERBELT

چرخ خیاطی.نساجی.پرینتر.گونی بافی .درب برقی.ریسندگی و بافندگی .کارخانجات تولید شیشه . چوب و کاغذ. کاشی و سرامیک .نیروگاه پتروشیمی.نیروگاه برق

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

1520-8MK.M.BELT  

50 8.439.750 1400-14M-K.M.BELT 55 13.955.150 2450-14M-K.M.BELT 85 36.098.140

1600-8M-K.M.BELT  

25 4.308.700 1400-14M-K.M.BELT 85 21.567.050 2450-14M-K.M.BELT 115

48.838.660

1600-8M- K.M.BELT  

30 5.170.440 1400-14M-K.M.BELT 115 29.178.950 2590-14M-K.M.BELT 55

24.644.290

1600-8M- K.M.BELT  

50 8.617.400 1610-14M-K.M.BELT 55 15.984.100 2590-14M-K.M.BELT 85

38.086.630

1760-8M- K.M.BELT  

25 4.708.475 1610-14M-K.M.BELT 85 24.702.700 2590-14M-K.M.BELT 115

51.528.970

1760-8M-K.M.BELT 

30 5.650.170 1610-14M-K.M.BELT 115 33.421.300 2800-14M-K.M.BELT 55

26.623.740

1760-8M-K.M.BELT 

50

9.416.950 1750-14M-K.M.BELT 55 17.320.270 2800-14M-K.M.BELT 85

41.145.780

1800-8M-K.M.BELT 

25 4.841.750 1750-14M-K.M.BELT 85 26.767.690 2800-14M-K.M.BELT 115

55.667.820

1800-8M-K.M.BELT 

30 5.810.100 1750-14M-K.M.BELT 115 36.215.110 3150-14M-K.M.BELT 55

29.939.305

1800-8M-K.M.BELT 

50 9.683.500 1764-14M-K.M.BELT 55 17.567.660 3150-14M-K.M.BELT 85

46.269.835

2000-8M-K.M.BELT 

25 5.330.350 1764-14M-K.M.BELT 85 27.150.020 3150-14M-K.M.BELT 115

62.600.365

2000-8M-K.M.BELT 

30 6.396.420 1764-14M-K.M.BELT 115 36.732.380 3360-14M-K.M.BELT 55

35.165.130

2000-8M-K.M.BELT 

50 10.660.700 1778-14M-K.M.BELT 55 17.765.660 3360-14M-K.M.BELT 85

54.346.110

2400-8M-K.M.BELT 

25 6.685.175 1778-14M-K.M.BELT 85 27.456.020 3360-14M-K.M.BELT 115

73.527.090

2400-8M-K.M.BELT 

30 8.022.210 1778-14M-K.M.BELT 115 37.146.380 3500-14M-K.M.BELT 55

33.304.370

2400-8M-K.M.BELT 

50 13.370.350 1890-14M-K.M.BELT 55 19.705.510 3500-14M-K.M.BELT 85

51.470.390

2600-8M-K.M.BELT 

25 7.107.150 1890-14M-K.M.BELT 85 30.453.970 3500-14M-K.M.BELT 115

69.636.410

2600-8M-K.M.BELT 

30 8.528.580 1890-14M-K.M.BELT 115 41.202.430 3850-14M-K.M.BELT 55

33.749.760

2600-8M-K.M.BELT 

50 14.214.300 2100-14M-K.M.BELT 55 19.992.500 3850-14M-K.M.BELT 85

52.158.720

1120-14M-K.M.BELT

55 11.876.755 2100-14M-K.M.BELT 85 30.897.500 3850-14M-K.M.BELT 115

70.567.680

1120-14M-K.M.BELT

85 18.354.985 2100-14M-K.M.BELT 115 41.802.500 4004-14M-K.M.BELT 55

37807.660

1120-14M-K.M.BELT

115 24.833.215 2240-14M-K.M.BELT 55 23.407.120 4004-14M-K.M.BELT 85

58.430.020

1190-14M-K.M.BELT

55 11.876.755 2240-14M-K.M.BELT 85 36.174.640 4004-14M-K.M.BELT 115

79.052.380

1190-14M-K.M.BELT

85 18.354.985 2240-14M-K.M.BELT 115 48.942.160 4326-14M-K.M.BELT 55

37.906.660

1190-14M-K.M.BELT

115 24.833.215 2380-14M-K.M.BELT 55 23.258.620 4326-14M-K.M.BELT 85

58.583.020

1260-14M-K.M.BELT

55 13.608.815 2380-14M-K.M.BELT 85 35.945.140 4326-14M-K.M.BELT 115

79.259.380

1260-14M-K.M.BELT

85 21.031.805 2380-14M-K.M.BELT 115 48.631.660 4578-14M-K.M.BELT 55

40.084.055

1260-14M-K.M.BELT 115 28.454.795 2450-14M-K.M.BELT 55 23.357.620 4578-14M-K.M.BELT 85

61.948.085

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *