PJ – K.M.BELT – MULLERBELT

PJ - K.M.BELT - MULLERBELT

PJ – K.M.BELT – MULLERBELT

مورد مصرف برای لباسشویی, درب های برقی, آسانسور, تردمیل

PJ 508/ PJ 559 /PJ 610/PJ 660/ PJ 711/ PJ 737/ PJ 762 / PJ 813/ PJ 914/ PJ 1150/ PJ 1168/ PJ 1200/PJ 1270/ PJ 1285/ PJ 1321/ PJ 1371/ PJ 1428/PJ 1854

مشخصات تسمه

شیار قیمت به ریال مشخصات تسمه شیار قیمت به ریال مشخصات تسمه شیار

قیمت به ریال

330 PJ – K.M.BELT 

4 319.440 711 PJ – K.M.BELT  4 637.868 1150 PJ – K.M.BELT  10

2.800.550

330 PJ – K.M.BELT 

6 479.160 711 PJ – K.M.BELT  6 956.802 1150 PJ – K.M.BELT  16

4.480.880

330 PJ – K.M.BELT 

8 638.880 711 PJ – K.M.BELT  8 1.275.736 1168 PJ – K.M.BELT  8

2.279.640

330 PJ – K.M.BELT 

15 1.197.900 711 PJ – K.M.BELT  15 2.392.005 1168 PJ – K.M.BELT  10

2.849.550

406 PJ – K.M.BELT 

4 395.672 737 PJ – K.M.BELT  4 714.384 1168 PJ – K.M.BELT  16

4.559.280

406 PJ – K.M.BELT 

6 593.508 737 PJ – K.M.BELT  6 1.071.576 1200 PJ – K.M.BELT  8

2.337.720

406 PJ – K.M.BELT 

8 791.344 737 PJ – K.M.BELT  8 1.428.768 1200 PJ – K.M.BELT  10

2.922.150

406 PJ – K.M.BELT 

15 1.483.770 737 PJ – K.M.BELT    15 2.678.940 1200 PJ – K.M.BELT  16

4.675.440

483 PJ – K.M.BELT 

4 471.900 762 PJ – K.M.BELT  4 681.280 1270 PJ – K.M.BELT  8

2.511.960

483 PJ – K.M.BELT 

6 707.850 762 PJ – K.M.BELT  6 1.021.920 1270 PJ – K.M.BELT  10

3.139.950

483 PJ – K.M.BELT 

8 943.800 762 PJ – K.M.BELT  8 1.362.560 1270 PJ – K.M.BELT  16

5.023.920

483 PJ – K.M.BELT 

15 1.769.625 762 PJ – K.M.BELT  15 2.554.800 1285 PJ – K.M.BELT  8

2.541.000

508 PJ – K.M.BELT 

4 493.680 813 PJ – K.M.BELT  8 1.582.680 1285 PJ – K.M.BELT  10

3.176.250

508 PJ – K.M.BELT 

6 740.520 813 PJ – K.M.BELT  10 1.978.835 1285 PJ – K.M.BELT  16

5.082.000

508 PJ – K.M.BELT 

8 987.360 813 PJ – K.M.BELT  15 2.967.525 1321 PJ – K.M.BELT  8

2.613.600

508 PJ – K.M.BELT 

15 1.851.300 914 PJ – K.M.BELT  8 1.780.152 1321 PJ – K.M.BELT  10

3.267.000

559 PJ – K.M.BELT 

4 499.604 914 PJ – K.M.BELT  10 2.225.190 1321 PJ – K.M.BELT  16

5.227.200

559 PJ – K.M.BELT 

6 749.406 914 PJ – K.M.BELT  15 4.450.380 1371 PJ – K.M.BELT  8

2.710.888

559 PJ – K.M.BELT 

8 999.208 965 PJ – K.M.BELT  8 1.880.344 1371 PJ – K.M.BELT  10

3.388.610

559 PJ – K.M.BELT 

15 1.873.515 965 PJ – K.M.BELT  10 2.350.430 1371 PJ – K.M.BELT  16

5.421.776

610 PJ – K.M.BELT 

4 537.240 965 PJ – K.M.BELT  15 3.525.645 1428 PJ – K.M.BELT  8

2.824.144

610 PJ – K.M.BELT 

6 805.860 1016 PJ – K.M.BELT  8 1.974.720 1428 PJ – K.M.BELT  10

3.530.180

610 PJ – K.M.BELT 

8 1.074.480 1016 PJ – K.M.BELT  10 2.468.400 1428 PJ – K.M.BELT  16

5.648.288

610 PJ – K.M.BELT 

15 2.014.650 1016 PJ – K.M.BELT  15 3.702.600 1854 PJ – K.M.BELT  8

3.650.328

660 PJ – K.M.BELT 

4 537.240 1092 PJ – K.M.BELT  8 2.134.440 1854 PJ – K.M.BELT  10

4.562.910

660 PJ – K.M.BELT 

6 805.860 1092 PJ – K.M.BELT  15 4.002.075 1854 PJ – K.M.BELT  16

7.300.656

660 PJ – K.M.BELT 

8 1.074.480 1092 PJ – K.M.BELT  20

5.336.100

     

660 PJ – K.M.BELT 

15 2.014.650 1150 PJ – K.M.BELT  8

2.240.440

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *