8M/D8M – K.M.BELT

8M/D8M - K.M.BELT

8M/D8M – K.M.BELT

لیست قیمت 8M/D8M – K.M.BELT مورد مصرف برای :

چرخ خیاطی.نساجی.پرینتر.گونی بافی .درب برقی.ریسندگی و بافندگی .کارخانجات تولید شیشه . چوب و کاغذ. کاشی و سرامیک .نیروگاه پتروشیمی.نیروگاه برق

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

480-8M- K.M.BELT

20 1.137.160 800-8M- K.M.BELT   30 2.505.240 1280-8M- K.M.BELT   50

7.240.400

480-8M- K.M.BELT

30 1.705.740 800-8M- K.M.BELT   50 4.175.400 1360-8M- K.M.BELT   25

3.842.300

480-8M- K.M.BELT

50 2.842.900 880-8M- K.M.BELT   20 1.741.240 1360-8M- K.M.BELT   30

4.610.760

536-8M- K.M.BELT  

20 1.309.500 880-8M- K.M.BELT   30 2.611.860 1360-8M- K.M.BELT   50

7.684.600

536-8M- K.M.BELT  

30 1.964.250 880-8M- K.M.BELT   50 4.353.100 1440-8M- K.M.BELT   25

4.064.400

536-8M- K.M.BELT  

50 3.273.750 920-8M- K.M.BELT   25 2.265.425 1440-8M- K.M.BELT   30

4.877.280

560-8M- K.M.BELT  

20 1.279.300 920-8M- K.M.BELT   30 2.718.510 1440-8M- K.M.BELT   50

8.128.800

560-8M- K.M.BELT  

30 1.918.950 920-8M- K.M.BELT   50 4.530.850 1520-8M- K.M.BELT   25

4.219.875

560-8M- K.M.BELT  

50 3.198.250 960-8M- K.M.BELT   25 2.420.875 1520-8M- K.M.BELT   30

5.063.850

600-8M- K.M.BELT  

20 1.314.820 960-8M- K.M.BELT   30 2.905.050 1520-8M- K.M.BELT   50

8.439.750

600-8M- K.M.BELT  

30 1.972.230 960-8M- K.M.BELT   50 4.841.750 1600-8M-K.M.BELT   25

4.308.700

600-8M- K.M.BELT  

50 3.287.050 1000-8M- K.M.BELT  25 2.487.500 1600-8M-K.M.BELT   30

5.170.440

632-8M- K.M.BELT  

20 1.368.120 1000-8M- K.M.BELT  30 2.985.000 1600-8M-K.M.BELT   50

8.617.400

632-8M- K.M.BELT  

30 2.052.180 1000-8M- K.M.BELT  50 4.975.000 1760-8M- K.M.BELT   25

4.708.475

632-8M- K.M.BELT  

50 3.420.300 1040-8M- K.M.BELT   25 2.642.975 1760-8M- K.M.BELT   30

5.650.170

680-8M- K.M.BELT  

20 1.492.500 1040-8M- K.M.BELT   30 3.171.570 1760-8M- K.M.BELT   50

9.416.950

680-8M- K.M.BELT  

30 2.238.750 1040-8M- K.M.BELT   50 5.285.950 1800-8M-K.M.BELT  25

4.841.750

680-8M- K.M.BELT  

50 3.731.250 1120-8M- K.M.BELT   25 3.109.400 1800-8M-K.M.BELT  30

5.810.100

712-8M- K.M.BELT  

20 1.700.400 1120-8M- K.M.BELT   30 3.731.280 1800-8M-K.M.BELT  50

9.683.500

712-8M- K.M.BELT  

30 2.550.600 1120-8M- K.M.BELT   50 6.218.800 2000-8M-K.M.BELT  25

5.330.350

712-8M- K.M.BELT  

50 4.251.000 1200-8M- K.M.BELT   25 3.375.900 2000-8M-K.M.BELT  30

6.396.420

720-8M- K.M.BELT  

20 1.563.560 1200-8M- K.M.BELT   30 4.051.080 2000-8M-K.M.BELT  50

10.660.700

720-8M- K.M.BELT  

30 2.345.340 1200-8M- K.M.BELT   50 6.751.800 2400-8M-K.M.BELT  25

6.685.175

720-8M- K.M.BELT  

50 3.908.900 1256-8M- K.M.BELT   25 3.957.800 2400-8M-K.M.BELT  30

8.022.210

760-8M- K.M.BELT  

20 1.798.100 1256-8M- K.M.BELT   30 4.749.360 2400-8M-K.M.BELT  50

13.370.350

760-8M- K.M.BELT  

30 2.697.150 1256-8M- K.M.BELT   50 7.915.600 2600-8M-K.M.BELT  25

7.107.150

760-8M- K.M.BELT  

50 4.495.250 1280-8M- K.M.BELT   25 3.620.200 2600-8M-K.M.BELT  30

8.528.580

800-8M- K.M.BELT  

20 1.670.160 1280-8M- K.M.BELT   30 4.344.240 2600-8M-K.M.BELT  50

14.214.300

لیست قیمت 8M/D8M – K.M.BELT مورد مصرف برای :

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

800-D8M- K.M.BELT

25 6.389.400 1280-D8M-K.M.BELT 30 11.440.050 2000-D8M-K.M.BELT 50

28.295.850

800-D8M- K.M.BELT

30 7.667.280 1280-D8M-K.M.BELT 50 19.066.750 2400-D8M-K.M.BELT 25

16.632.650

800-D8M- K.M.BELT

50 12.778.800 1360-D8M-K.M.BELT 25 10.141.850 2400-D8M-K.M.BELT 30

19.959.180

920-D8M- K.M.BELT

25 6.845.570 1360-D8M-K.M.BELT 30 12.170.220 2400-D8M-K.M.BELT 50

33.265.300

920-D8M- K.M.BELT

30 8.214.900 1360-D8M-K.M.BELT 50 20.283.700 2600-D8M-K.M.BELT 25

18.255.375

920-D8M- K.M.BELT

50 13.691.500 1440-D8M-K.M.BELT 25 10.674.300 2600-D8M-K.M.BELT 30

21.906.450

960-D8M- K.M.BELT

25 7.150.000 1440-D8M-K.M.BELT 30 12.809.160 2600-D8M-K.M.BELT 50

36.510.750

960-D8M- K.M.BELT

30 8.580.000 1440-D8M-K.M.BELT 50 21.348.600 2800-D8M-K.M.BELT 25

19.396.300

960-D8M- K.M.BELT

50 14.300.000 1600-D8M-K.M.BELT 25 11.105.350 2800-D8M-K.M.BELT 30

23.275.560

1040-D8M-K.M.BELT

25 7.733.175 1600-D8M-K.M.BELT 30 13.326.420 2800-D8M-K.M.BELT 50

38.792.600

1040-D8M-K.M.BELT

30 9.279.810 1600-D8M-K.M.BELT 50 22.210.700 3150-D8M-K.M.BELT 55

112.865.335

1040-D8M-K.M.BELT

50 15.466.350 1760-D8M-K.M.BELT 25 12.170.225 3150-D8M-K.M.BELT 85

174.428.245

1120-D8M- K.M.BELT

25 8.367.050 1760-D8M-K.M.BELT 30 14.604.270 3150-D8M-K.M.BELT 115

235.991.155

1120-D8M- K.M.BELT

30 10.040.460 1760-D8M-K.M.BELT 50 24.340.450 3500-D8M-K.M.BELT 55

125.913.370

1120-D8M- K.M.BELT

50 16.734.100 1800-D8M-K.M.BELT 25 12.677.350 3500-D8M-K.M.BELT 85

194.593.390

1200-D8M- K.M.BELT

25 8.924.850 1800-D8M-K.M.BELT 30 15.212.820 3500-D8M-K.M.BELT 115

263.273.410

1200-D8M- K.M.BELT

30 10.709.820 1800-D8M-K.M.BELT 50 25.354.700 3850-D8M-K.M.BELT 55

127.218.190

1200-D8M- K.M.BELT

50 17.849.700 2000-D8M-K.M.BELT 25 14.147.925 3850-D8M-K.M.BELT 85

196.609.993

1280-D8M-K.M.BELT

25 9.533.375 2000-D8M-K.M.BELT 30 16.977.510 3850-D8M-K.M.BELT 115

266.001.670

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *