H/DH – K.M.BELT

H/DH - K.M.BELT

H/DH – K.M.BELT

لیست قیمت H/DH – K.M.BELT مورد مصرف برای :

تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

270 DH – K.M.BELT

20 4.201.075 480 DH – K.M.BELT 25 6.826.750 800 DH – K.M.BELT 25

12.037.650

270 DH – K.M.BELT

50 8.402.150 480 DH – K.M.BELT 50 13.653.500 800 DH – K.M.BELT 50

24.577.100

300 DH – K.M.BELT

25 4.639.925 510 DH – K.M.BELT 25 7.246.825 850DH – K.M.BELT 25

12.788.550

300 DH – K.M.BELT

50 9.279.850 510 DH – K.M.BELT 50 14.493.650 850DH – K.M.BELT 50

25.577.100

330 DH – K.M.BELT

25 4.699.950 540 DH – K.M.BELT 25 7.693.200 900 DH – K.M.BELT 25

13.460.600

330 DH – K.M.BELT

50 9.399.900 540 DH – K.M.BELT 50 15.386.400 900 DH – K.M.BELT 50

26.921.200

360 DH – K.M.BELT

25 5.120.050 600 DH – K.M.BELT 25 9.035.500 1000 DH – K.M.BELT 25

14.737.050

360 DH – K.M.BELT

50 10.240.100 600 DH – K.M.BELT 50 18.071.000 1000 DH – K.M.BELT 50

29.474.100

390 DH – K.M.BELT

25 5.513.900 660 DH – K.M.BELT 25 9.924.950 1100 DH – K.M.BELT 25

16.245.575

390 DH – K.M.BELT

50 11.027.800 660 DH – K.M.BELT 50 19.849.900 1100 DH – K.M.BELT 50

32.491.150

420 DH – K.M.BELT

25 5.960.250 700 DH – K.M.BELT 25 10.564.757 1250 DH – K.M.BELT 25

17.115.850

420 DH – K.M.BELT

50 11.920.500 700 DH – K.M.BELT 50 21.129.150 1250 DH – K.M.BELT 50

34.231.700

450 DH – K.M.BELT

25 6.406.625 750 DH – K.M.BELT 25 11.259.675 1400 DH – K.M.BELT 25

18.348.800

450 DH – K.M.BELT

50 12.813.250 750 DH – K.M.BELT 50 22.519.350 1400 DH – K.M.BELT 50

36.697.600S

H/DH – K.M.BELT

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

240 H – K.M.BELT

25 1.308.950 510H – K.M.BELT 25 2.379.900 900H – K.M.BELT 25

4.117.200

240 H – K.M.BELT

50 2.617.900 510H – K.M.BELT 50 4.759.800 900H – K.M.BELT 50

8.234.400

270 H – K.M.BELT

25 1.404.125 540H – K.M.BELT 25 2.617.850 1000H – K.M.BELT 25

4.426.575

270 H – K.M.BELT

50 2.808.250 540H – K.M.BELT 50 5.235.700 1000H – K.M.BELT 50

8.853.150

300 H – K.M.BELT

25 1.546.900 570H – K.M.BELT 25 2.760.650 1050H – K.M.BELT 25

4.902.550

300 H – K.M.BELT

50 3.093.800 570H – K.M.BELT 50 5.521.300 1050H – K.M.BELT 50

9.805.100

330 H – K.M.BELT

25 1.618.325 600H – K.M.BELT 25 2.927.275 1100H – K.M.BELT 25

5.164.325

330 H – K.M.BELT

50 3.236.650 600H – K.M.BELT 50 5.854.550 1100H – K.M.BELT 50

10.328.650

360 H – K.M.BELT

25 1.713.525 660H – K.M.BELT 25 3.236.650 1150H – K.M.BELT  25

5.402.325

360 H – K.M.BELT

50 3.427.050 660H – K.M.BELT 50 6.473.300 1150H – K.M.BELT  50

10.804.650

390 H – K.M.BELT

25 1.832.525 700H – K.M.BELT 25 3.450.850 1200H – K.M.BELT 25

5.994.900

390 H – K.M.BELT

50 3.665.050 700H – K.M.BELT 50 6.901.700 1200H – K.M.BELT 50

11.989.800

420 H – K.M.BELT

25 2.022.900 750H – K.M.BELT 25 3.926.800 1250H – K.M.BELT  25

5.473.750

420 H – K.M.BELT

50 4.045.800 750H – K.M.BELT 50 7.853.600 1250H – K.M.BELT  50

10.947.500

450H – K.M.BELT

25 2.141.900 800H – K.M.BELT 25 3.855.425 1400H – K.M.BELT  25

6.425.700

450H – K.M.BELT

50 4.283.800 800H – K.M.BELT 50 7.710.850 1400H – K.M.BELT  50

12.851.400

480H – K.M.BELT

25 2.284.700 850H – K.M.BELT 25 3.998.225 1700H – K.M.BELT  25

8.163.000

480H – K.M.BELT

50 4.569.400 850H – K.M.BELT 50 7.996.450 1700H – K.M.BELT  50

16.326.000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *