T5/DT5/AT5 – MULLERBELT

T5/DT5/AT5 – MULLERBELT

T5/DT5/AT5 – MULLERBELT

لیست قیمت T5/DT5/AT5 – MULLERBELTمورد مصرف برای :

صنایع نساجی.ریسندگی و بافندگی.صنایع تولید کاشی و سرامیک

 

مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال
T5-280-MULLERBELT 10 814.510 T5-420-MULLERBELT 20 2.105.820 T5-640-MULLERBELT 15 2.443.545
T5-280-MULLERBELT 15 1.221.765 T5-440-MULLERBELT 10 1.092.640 T5-640-MULLERBELT 20 3.258.060
T5-280-MULLERBELT 20 1.629.020 T5-440-MULLERBELT 15 1.638.960 T5-700-MULLERBELT 10 1.748.220
T5-300-MULLERBELT 10 834.370 T5-440-MULLERBELT 20 2.185.280 T5-700-MULLERBELT 15 2.622.330
T5-300-MULLERBELT 15 1.251.555 T5-455-MULLERBELT 10 1.092.640 T5-700-MULLERBELT 20 3.496.440
T5-300-MULLERBELT 20 1.668.740 T5-455-MULLERBELT 15 1.638.960 T5-720-MULLERBELT 10 1.787.950
T5-330-MULLERBELT 10 854.240 T5-455-MULLERBELT 20 2.185.280 T5-720-MULLERBELT 15 2.681.925
T5-330-MULLERBELT 15 1.281.360 T5-500-MULLERBELT 10 1.231.710 T5-720-MULLERBELT 20 3.575.900
T5-330-MULLERBELT 20 1.708.480 T5-500-MULLERBELT 15 1.847.565 T5-750-MULLERBELT 10 1.946.880
T5-340-MULLERBELT 10 874.120 T5-500-MULLERBELT 20 2.463.240 T5-750-MULLERBELT 15 2.920.320
T5-340-MULLERBELT 15 1.311.180 T5-510-MULLERBELT 10 1.291.300 T5-750-MULLERBELT 20 3.893.760
T5-340-MULLERBELT 20 1.748.240 T5-510-MULLERBELT 15 1.936.950 T5-780-MULLERBELT 10 1.986.610
T5-365-MULLERBELT 10 933.720 T5-510-MULLERBELT 20 2.582.600 T5-780-MULLERBELT 15 2.979.915
T5-365-MULLERBELT 15 1.867.440 T5-525-MULLERBELT 10 1.350.900 T5-780-MULLERBELT 20 3.973.220
T5-365-MULLERBELT 20 1.867.440 T5-525-MULLERBELT 15 2.026.350 T5-990-MULLERBELT 20 5.085.720
T5-390-MULLERBELT 10 993.310 T5-525-MULLERBELT 20 2.701.800 T5-990-MULLERBELT 25 6.357.150
T5-390-MULLERBELT 15 1.489.965 T5-575-MULLERBELT 10 1.410.500 T5-1100-MULLERBELT 20 5.642.000
T5-390-MULLERBELT 20 1.986.620 T5-575-MULLERBELT 15 2.115.750 T5-1100-MULLERBELT 25 7.052.500
T5-400-MULLERBELT 10 1.023.110 T5-575-MULLERBELT 20 2.821.000 T5-1315-MULLERBELT 20 5.761.200
T5-400-MULLERBELT 15 1.534.665 T5-600-MULLERBELT 10 1.529.700 T5-1315-MULLERBELT 25 7.201.500
T5-400-MULLERBELT 20 2.046.220 T5-600-MULLERBELT 15 2.294.550 T5-1380-MULLERBELT 20 5.840.660
T5-410-MULLERBELT 10 1.033.050 T5-600-MULLERBELT 20 3.059.400 T5-1380-MULLERBELT 25 7.300.825
T5-410-MULLERBELT 15 1.549.575 T5-610-MULLERBELT 10 1.549.560 T5-1500-MULLERBELT 20 6.277.700
T5-410-MULLERBELT 20 2.066.100 T5-610-MULLERBELT 15 2.324.340 T5-1500-MULLERBELT 25 7.847.125
T5-420-MULLERBELT 10 1.052.910 T5-610-MULLERBELT 20 3.099.120      
T5-420-MULLERBELT 15 1.579.365 T5-640-MULLERBELT 10 1.629.030      

T5/DT5/AT5 – MULLERBELT

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

280 AT5-MULLER BELT    

15 1.604.895 390 AT5-MULLER BELT   15 2.118.465 600 AT5-MULLER BELT   15

3.209.775

280 AT5-MULLER BELT    

20 2.139.860 390 AT5-MULLER BELT   20 2.824.620 600 AT5-MULLER BELT   20

4.279.700

280 AT5-MULLER BELT    

25 2.674.825 390 AT5-MULLER BELT   25 3.530.775 600 AT5-MULLER BELT   25

5.349.625

300 AT5-MULLER BELT  

15 1.604.895 420 AT5-MULLER BELT   15 2.288.565 620 AT5-MULLER BELT   15

3.338.160

300 AT5-MULLER BELT  

20 2.139.860 420 AT5-MULLER BELT   20 3.051.420 620 AT5-MULLER BELT   20

4.450.880

300 AT5-MULLER BELT  

25 2.674.825 420 AT5-MULLER BELT   25 3.814.275 620 AT5-MULLER BELT   25

5.563.600

340 AT5-MULLERBELT  

15 1.861.680 500 AT5-MULLER BELT   15 2.728.320 660 AT5-MULLER BELT   15 3.594.945
340 AT5-MULLERBELT   20 2.482.240 500 AT5-MULLER BELT   20 3.637.760 660 AT5-MULLER BELT   20

4.793.260

340 AT5-MULLERBELT  

25 3.102.800 500 AT5-MULLER BELT   25 4.547.200 660 AT5-MULLER BELT   25

5.991.575

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *